Privacy reglement

2021

De Vrije Omroep hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website(s), (toekomstige) apps van De Vrije Omroep en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een contactformulier en de mogelijkheid tot het aanmelden voor een nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy regelgeving. Dit Privacy Reglement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.devrijeomroep.nl en alle overige via deze websites bereikbare websites en apps van De Vrije Omroep (verder: Website(s)).

 1. Identiteit De Vrije Omroep

Stichting De Vrije Omroep is statutair gevestigd te Kerkdriel (Nederland) op Veersteeg 6b, 5331PM en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 82014124.

 1. Uitgangspunten

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacy regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

 1. Verwerking van persoonsgegevens door De Vrije Omroep

3.1          Journalistieke verwerkingen

De Vrije Omroep kan voor journalistieke doeleinden persoonsgegevens verwerken. De verwerkingen vinden plaats door middel van publicatie in onze programma’s en op onze Website(s). De Vrije Omroep zal deze publicaties veelal voor onbepaalde tijd beschikbaar houden. Bij de verwerking voor journalistieke doeleinden kan De Vrije Omroep, indien nodig, ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens en/of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard verwerken.

Voor journalistieke verwerkingen geldt onder de AVG een bijzonder regime. Niet alle verplichtingen van de AVG zijn daarop van toepassing.

Voor zover de verplichtingen van de AVG daarop wel van toepassing zijn, zal De Vrije Omroep deze uiteraard ook naleven. Dat betekent onder meer dat De Vrije Omroep duidelijk zal vaststellen voor welk journalistiek doel de gegevens verwerkt worden, de gegevens niet langer zal bewaren dan noodzakelijk is voor dat doel en de gegevens op passende wijze zal beveiligen.

3.3          Nieuwsbrieven en push notificaties

Indien u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of push notificaties van De Vrije Omroep accepteert, kan De Vrije Omroep (tijdelijk) de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Apparaat-id’s of andere unieke identificaties

Door aanmelding voor nieuwsbrieven en/of het activeren van push notificaties geeft u De Vrije Omroep toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang u de nieuwbrief en/of push notificaties wilt ontvangen. Wanneer u zich afmeldt voor deze dienst(en) zullen uw persoonsgegevens binnen vijf (5) werkdagen worden vernietigd. DVO biedt u bij iedere communicatie de mogelijkheid om u af te melden. Met het activeren van de push notificaties verkrijgt De Vrije Omroep geen gegevens die te herleiden zijn naar een individuele gebruiker. Deze gegevens zijn ook niet beschikbaar bij een inzageverzoek. Push notificaties kunnen te allen tijde door de gebruiker zelf worden ge(de)activeerd.

3.4          Contact met De Vrije Omroep

De Vrije Omroep heeft een gerechtvaardigd belang bij het communiceren met haar publiek en het ontvangen van feedback over haar programma’s en diensten. De Vrije Omroep biedt u dan ook graag de gelegenheid om deze feedback te geven dan wel om anderszins met De Vrije Omroep te communiceren. Hiervoor verwerkt De Vrije Omroep noodzakelijkerwijs de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Persoonsgegevens die u via het contactformulier aan De Vrije Omroep heeft verstrekt worden tot maximaal één (1) jaar na het laatste contact bewaard.

De Vrije Omroep kan telefoongesprekken, die binnenkomen op het algemene telefoonnummer van De Vrije Omroep, opnemen voor veiligheids- en trainingsdoeleinden. De opgenomen telefoongesprekken worden maximaal vier (4) weken bewaard, tenzij er sprake is van een incident waardoor een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is.

3.7          Cookies

De Vrije Omroep heeft een gerechtvaardigd belang bij het optimaal afstemmen van haar websites, apps en/of overige diensten op uw wensen en behoeften. Hiertoe maakt De Vrije Omroep gebruik van cookies. Deze cookies zijn veilig. De Vrije Omroep vindt het van belang dat u weet welke cookies zij op haar websites en apps inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.

 1. Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, bent u niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Let wel dat sommige communicatie, faciliteiten en/of diensten die wij verlenen mogelijk niet goed werken of niet kunnen worden verleend indien u bepaalde persoonsgegevens niet met ons deelt. Wanneer u onze website bezoekt, met ons communiceert of op andere wijze er tussen u en ons interactie plaatsvindt, zullen wij u erop attenderen welke informatie wij van u nodig hebben en wat de mogelijke gevolgen zijn indien u deze informatie niet met ons deelt.

 1. Verstrekking aan derden

DVO zal uw persoonsgegevens niet delen met of anderszins ter beschikking stellen aan derden in binnen- en buitenland, tenzij verstrekking aan derden gerechtvaardigd is met het oog op onze dienstverlening of De Vrije Omroep daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten.

 1. Externe dienstverleners (verwerkers)

Ten behoeve van het verlenen van bepaalde diensten kan De Vrije Omroep gebruik maken van derden. Daarbij blijft De Vrije Omroep verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Deze externe dienstverleners werken volgens onze instructies en De Vrije Omroep heeft met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze externe dienstverleners zijn verplicht de gegevens adequaat te beveiligen.

 1. DVO en social media

DVO is actief op diverse social media. Zij heeft onder meer accounts op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat, etc. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die De Vrije Omroep publiceert. De Vrije Omroep verzamelt geen persoonsgegevens via deze accounts. Wel gebruikt De Vrije Omroep generieke informatie, zoals het aantal reacties, om het bereik van De Vrije Omroep te analyseren en haar aanbod te verbeteren.

 1. Uw rechten

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage (en kopie) van persoonsgegevens die De Vrije Omroep van u verwerkt heeft indienen door het sturen van een e-mail naar privacy@devrijeomroep.nl. Daarnaast kunt u DVO verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Bij persoonsgegevens die u ons heeft verschaft en die wij bewaren met het doel om een overeenkomst met u aan te gaan of op basis van uw toestemming, heeft u het recht ons om een kopie van deze informatie te vragen in gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm zodat u dit kunt hergebruiken of doorgeven aan andere organisaties.

In bepaalde omstandigheden heeft u eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons en kunt u ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en deze te verwijderen. Ook kunt u, daar waar u DVO toestemming heeft verleend uw persoonsgegevens te verwerken, deze toestemming op ieder moment intrekken.

Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen. Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend met betrekking tot persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt voor journalistieke doeleinden. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met u. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven of als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken. Ook is het mogelijk dat indien u uw toestemming intrekt, wij een andere rechtsgrond kunnen hebben op basis waarvan wij de persoonsgegevens toch mogen blijven verwerken.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen per email via privacy@devrijeomroep.nl.

Ter controle van uw identiteit (bij het doen van een verzoek) kan De Vrije Omroep u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

 1. Beveiliging

DVO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. DVO werkt onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast neemt De Vrije Omroep maatregelen met betrekking tot fysieke en logistieke (toegangs)beveiliging.

 1. Links naar andere websites

De websites van De Vrije Omroep kunnen (hyper)links (waaronder in banners en social media content) bevatten waarmee u de website van De Vrije Omroep verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. DVO heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt; op dergelijke websites is dit Privacy Reglement dan ook niet van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de websites van De Vrije Omroep zijn verkregen. DVO accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

 1. Wijzigingen Privacy Reglement

Dit reglement is voor het laatst aangepast op 3 juni 2020. De Vrije Omroep behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop De Vrije Omroep uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt De Vrije Omroep dit op haar Websites.

 1. Vragen en klachten

Als u vragen heeft over dit Privacy Reglement of als u van mening bent dat De Vrije Omroep niet volgens dit reglement handelt of gehandeld heeft, neem dan contact op met De Vrije Omroep door het sturen van een e-mail naar: privacy@devrijeomroep.nl.

 1. Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat De Vrije Omroep niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met De Vrije Omroep niet bent uitgekomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

COOKIES BELEID

DVO maakt gebruik van cookies en overige technische middelen voor gegevensopslag. De Vrije Omroep gebruikt het domein devrijeomroep.nl. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door De Vrije Omroep en over hoe u uw cookie-instellingen aan kunt passen, verwijzen wij naar de cookie-informatiepagina van De Vrije Omroep.

Voor de apps van DVO, maakt De Vrije Omroep gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies:

Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert.

De Vrije Omroep gebruikt dergelijke cookies voor:

 • het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm
 • het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 • het mogelijk maken om te reageren op onze websites

Klik hier voor een lijst van functionele cookies die De Vrije Omroep gebruikt. Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist; deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

 • Analytische cookies:

De Vrije Omroep gebruikt cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • het bekijken van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van de website

Klik hier voor een lijst met de analytische cookies die wij gebruiken. Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist; deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

Het is onderdeel van de (wettelijke) taak van de De Vrije Omroep om te rapporteren over het publieksbereik. Daarvoor is het nodig om statistieken bij te houden.

Van de informatie die wij op deze wijze verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Door inzage in dergelijke statistieken en overige rapportages verkrijgt De Vrije Omroep geen gegevens die ter herleiden zijn naar een individuele gebruiker.

DVO streeft ernaar haar apps zo stabiel mogelijk te maken en te houden. Om de stabiliteit te verbeteren maakt De Vrije Omroep gebruik van foutrapportages. De Vrije Omroep gebruikt de foutrapportageservices om informatie te verzamelen over de apparaten die u gebruikt en over uw gebruik van onze apps (bijvoorbeeld de datum en tijd waarop u de app hebt geopend en de datum en tijd waarop de fout zich voordeed). Aan de hand van die informatie kan De Vrije Omroep problemen opsporen en oplossen, en zodoende uw gebruikerservaring en de stabiliteit van De Vrije Omroep apps verbeteren.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.